سوپروایزر زبان

رضا راه خدا

رضا راه خدا

سوپروایزر زبان

سوپروایزر دپارتمان زبان انگلیسی از سال 1397


  • مدرس زبان انگلیسی از سال 1387
  • سوپروایزر آموزشگاه گویش اصفهان
  • مدرک دانشگاهی: کارشناس ارشد زبان انگلیسی
  • تخصص: آموزش انگلیسی