ناظر آموزشی

فائزه انصاریان

فائزه انصاریان

ناظر آموزشی

ناظر آموزشی و مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳99


  • مدرس زبان انگلیسی از سال 1397
  • مدارک دانشگاهی: کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Train of Trainer BC
  • تخصص: آموزش زبان به خردسالان، کودکان، نوجوانان