مدرس

دریا کارگر

دریا کارگر

مدرس

مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹3


  • مدرس زبان انگلیسی از سال 1393
  • مدرک دانشگاهی: دانشجوی کارشانسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Cambridge TKT